§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Miasto pamięci” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych (ul. Grażyny 15/116, 02-548 Warszawa )
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.miastopamieci.pl oraz profilu Facebook-ego Towarzystwa Projektów Edukacyjnych od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 27.09.2019 roku do 30.10.2019.

§ 2 KONKURS

 1. Fundacja PGE EC i Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych organizuje konkurs na film, pracę literacką i opowieść fotograficzną w projekcie
 2. Celem konkursu jest:
  a) zainteresowanie i promocja historii dotyczącej okresu II Wojny Światowej (1939-1945), ze szczególnym uwzględnieniem historii miasta i ludności Warszawy
  b) poszerzenie wiedzy o historii miasta Warszawy i zaprezentowanie heroizmu i patriotycznych postaw podczas II wojny
  c) wzrost świadomości uczniów na temat faktów historycznych i znaczenia zdarzeń z okresu II wojny i ich wpływu na współczesność
  d) rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół uczestniczących w projekcie: „Miasto Pamięci” z województwa mazowieckiego
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za\ zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Fundacji PGE i Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Fundacji PGE i Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i
  d) uczestnikiem konkursu są uczniowie pod opieką nauczyciel
 2. Uczestnikiem Konkursu „Uczestnik Nauczyciel” mogą być nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie z województwa mazowieckiego, którzy:
  a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie są pracownikiem Fundacji PGE EC i Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych
  c) nie są członkiem rodziny pracownika Fundacji PGE EC i Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych
  d) uczestnikiem Nauczycielem konkursu są nauczyciel, który przeprowadzi lekcje z pakietem edukacyjnym projektu Miasto Pamięci! a jego uczniowie wezmą udział w Konkursie Miasto Pamięci

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  a) osoby biorące udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) prace konkursowe we wszystkich kategoriach powinny odnosić się bezpośrednio do tematu projektu „Miasto Pamięci- Tablice Pamięci”
  c) uczestnicy konkursu mogą wykonać prace w jednej z trzech kategorii:

  • FILM
  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmiku wiralowego tematycznie nawiązującego do tematu projektu „Miasto Pamięci – Tablice Pamięci” (krótka filmowa opowieść, impresja tematycznie nawiązująca do: pamięci o II Wojnie Światowej, bohaterskich postaw mieszkańców Warszawy w latach 1939 – 1945, wyeksponowania i oddania należnej czci miejscom pamięci – tablicom i pomnikom – opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej, popularyzacji i zwiększenia rozpoznawalności miejsc pamięci w Warszawie).

  • PRACA LITERACKA
  Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej max. 16 000 ( szesnaścietysięcy znaków) znaków ze spacjami. Inspiracją do pracy jest cytat: „Pamięć o przeszłości oz¬nacza zaangażowanie w przyszłość” Jan Paweł II (Praca konkursowa to literacka opowieść, esej, impresja – tematycznie nawiązująca do: pamięci o II Wojnie Światowej, bohaterskich postaw mieszkańców Warszawy w latach 1939 – 1945, wyeksponowania i oddania należnej czci miejscom pamięci – tablicom i pomnikom – opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej).

  • RELACJA FOTOGRAFICZNA
  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiej historyjki obrazkowej (fotostory) nawiązującej do tematu projektu „ Miasto Pamięci” (praca powinna k tematycznie nawiązywać do: pamięci o II Wojnie Światowej, bohaterskich postaw mieszkańców Warszawy w latach 1939 – 1945, wyeksponowania i oddania należnej czci miejscom pamięci – tablicom i pomnikom – opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej, popularyzacji i zwiększenia rozpoznawalności miejsc pamięci w Warszawie).

  d) przekazanie Organizatorowi do dnia 30.10.2019 roku pracy konkursowej, przy wykorzystaniu strony konkursu: www.miastopamieci.pl i zmieszczenie pracy konkursowej na stronie wg wymagań technicznych:
  • praca w kategorii film:
  miniatura zdjęcia, która na stronie konkursowej będzie prezentować pracę; czas trwania do 3 minut; film musi zawierać napisy początkowe i końcowe; film należy przekazać w formie elektronicznej zamieszczając pracę na ogólnodostępnym serwisie do publikacji – Youtube. Link do pracy zostanie zamieszczony na stronie konkursowej. Link do pracy zamieszcza zgłaszający podczas rejestracji na stronie konkursowej. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich Muzyka użyta do filmu musi pochodzić z legalnego źródła, powinna być udostępniona na licencji Creative Commons.
  • praca: w kategorii praca literacka
  Miniatura zdjęcia, która na stronie konkursowej będzie prezentować pracę. Plik tekstowy lub w formacie pdf nie większy niż 15 000 znaków ze spacjami. Pracę zamieszcza, w formie elektronicznej, zgłaszający podczas rejestracji na stronie konkursu.
  • – praca: w kategorii relacja fotograficzne plik nie większy niż: 7 zdjęć w połączonych w prezentację multimedialną wykonana w MS Power Point lub innym programie z kategorii wolnego oprogramowania, warunkiem koniecznym jest zapisanie pracy zapisana w formie filmu. Nie dłuższą niż 3 minuty. Film należy przekazać w formie elektronicznej (link) zamieszczając pracę na ogólnodostępnym serwisie Youtube. Link do pracy zostanie zamieszczony na stronie konkursowej. Link do pracy zamieszcza zgłaszający podczas rejestracji na stronie konkursowej. Miniatura zdjęcia, która na stronie konkursowej będzie prezentować pracę,

§ 4 NAGRODY

 1. Nagrodami dla uczestników są:
  1.1. Uczestnik uczeń
  a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: Tablet LenovoMIIX 320-101CR
  b) dla zdobywcy drugiego miejsca: Aparat FujiFilm Instax mini 9
  c) dla zdobywcy trzeciego miejsca: Słuchawki bezprzewodowe JBL E45 BT

  1.2. Uczestnik nauczyciel):
  a.) za największą aktywność w realizacji projektu liczoną liczbą wyróżnionych zgłoszeń uczniów: tablet Tablet LenovoMIIX 320-101CR
 2. Zdobywcy nagród w kategorii Uczestnik – uczeń w Konkursie zostaną wyłonieni w dwuetapowym procesie
  2.1. Pierwszy etap głosowanie internautów na przesłane prace zamieszczone na stronie konkursu: przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników, którzy wykonali i przesłali zadania konkursowe a ich prace zostały umieszczone na stronie konkursu: Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie w jednej grupie.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie zadania konkursowego biorąc pod uwagę głosowanie internautów.
 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres emailu lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu. Zakończenie konkursu liczy się od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej, na wybrane projekty, przez internautów.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego – niezbędnych do przekazania nagrody, adresu szkoły do której uczęszcza, nazwiska nauczyciela prowadzącego projekt.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres: tpe.biuro@gmail.com lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: www.miastopamieci.pl